Noptien247 có nhận tiền hộ tại các Ngân hàng hay không ?

Noptien247 có dịch vụ nhận tiền hộ tại bất kỳ tài khoản Ngân hàng nào mà khách hàng cần, sau khi nhận tiền Noptien247 sẽ có trách nhiệm chuyển tiền đến tài khoản đích mà khách hàng yêu cầu (Nhận tiền ngay lập tức)